Tájékoztató a 2018/2019. tanév átsorolási szabályairól

Tájékoztató
a 2018/2019. tanév átsorolási szabályairól

Az ÓE Egyetemi Tanácsa 2019. február 11-én elfogadta az Egyetem Tanulmányi ügyrendjének módosítását, melynek eredményeként az átsorolási eljárás részletszabályai kerültek pontosításra, kiegészítésre.
Az átsorolási eljárást a Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) 19. § és 78. §, valamint annak 1. számú melléklete, továbbá a Tanulmányi ügyrend 2:19/A. § szabályozza.
A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény (Nftv.) vonatkozó előírásait szem előtt tartva, a 2018/2019. tanévi átsorolási eljárás keretében már több vizsgálati szempont alapján lesz lehetőség az állami ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatóknak megtartani finanszírozott státuszukat, illetve az önköltséges hallgatók esetében az eddig alkalmazott visszasorolási szabályok egyszerűsítésére is sor került.
Az átsorolási eljárás a felsőoktatási szakképzésben (FOKSZ), alapképzésben (BSc) vagy mesterképzésben (MSc) tanulmányokat folytató hallgatókra terjed ki.

Minden tanév végét követően (ez évben 2019 júliusában)
önköltséges/költségtérítéses képzésre kerül átsorolásra az az állami ösztöndíjas/államilag támogatott finanszírozási formában FOKSZ, BSc vagy MSc képzésben részt vevő hallgató, aki tanulmányi teljesítménye a fenti egyetemi szabályozásokban leírtaknak nem felel meg, illetve
állami ösztöndíjas/államilag támogatott képzésre kerülhet visszasorolásra az az önköltséges/költségtérítéses finanszírozási formában FOKSZ, BSc vagy MSc képzésben részt vevő hallgató, aki a fenti szabályozásokban leírtaknak megfelel.

Amennyiben a tájékoztatóban leírtakkal kapcsolatban kérdése merül fel, a kari Tanulmányi Osztályok munkatársainál érdeklődhet. A TO-k munkatársainak elérhetősége az alábbi linken megtalálható, a kari aloldalakon.
https://neptun.uni-obuda.hu/eler/to

Budapest, 2019. március 22.

Prof. Dr. Kovács Levente s.k.
oktatási rektorhelyettes
Oktatási Főigazgatóság 

RÉSZLETSZABÁLYOK
I.
ÁTSOROLÁS
állami ösztöndíjas/államilag támogatott FOKSZ/BSc/MSc képzésről (önköltséges/költségtérítéses képzésre)

1.
2016/2017/1 félévtől (2016. szeptember 1-től)
felvétellel vagy átvétellel beiratkozott FOKSZ/BSc/MSc hallgatók esetében

Átsorolásra kerül az az állami ösztöndíjas  hallgató önköltséges képzésre a 2019/2020. tanévtől (2019. szeptember 1-től), aki:

 1. a 2018/19/2 félévben adott képzésen részt vevő hallgató, ÉS(!)
 2. a TVSZ 19. § (2) (a) pontja alapján az adott képzésen nem teljesít az utolsó két aktív félévében együttesen legalább 36 kreditet (félévenként átlagosan 18 kreditet), ÉS(!)
 3. a TVSZ 1. számú melléklete alapján az adott képzésen az utolsó két aktív féléve átlagában nem teljesít:
 4. legalább 2,75 (pedagógusképzésben 3,00) súlyozott tanulmányi átlagot, azaz a két utolsó aktív félévében elért súlyozott tanulmányi átlagainak számtani átlaga nem éri el a 2,75 (pedagógusképzésben 3,00) átlagértéket, VAGY
 5. az utolsó aktív félévében nem érte el a súlyozott tanulmányi átlaga a 2,75 (pedagógusképzésben 3,00) átlagértéket.

Amennyiben a hallgató adott képzésen az utolsó két aktív félévében, illetve az utolsó két aktív féléve közül legalább az egyik aktív félévben nemzetközi mobilitási programban (pl. Erasmus tanulmányi programban) vett részt, akkor ezen félév eredménye helyett a nemzetközi mobilitási programmal érintett tanulmányi félévet megelőző aktív félév kerül figyelembe vételre a teljesített kreditek, valamint az elért súlyozott tanulmányi átlagok tekintetében az I/1/b-c. pontokban meghatározott feltételek vizsgálatánál.

Fontos, hogy a minden átsorolási eljárásban vizsgált hallgató esetében az 1/b. és 1/c. pontokban meghatározott kredit- és átlagfeltételnek is teljesülnie kell, vagyis átsorolásra kerül az a hallgató önköltséges képzésre, aki

 1. teljesítette ugyan az 1/ b. pont szerint előírt 36 kreditet, de nem érte el az 1/c. pont szerint előírt 2,75 átlagot, illetve
 2. teljesítette egyébként az 1/c. pont szerint előírt 2,75 átlagot, de nem érte el az 1/b. pont szerint előírt 36 kreditet, illetve
 3. nem teljesítette az 1/ b. pont szerint előírt 36 kreditet sem, és nem érte el az 1/c. pont szerint előírt 2,75 átlagot sem.

A súlyozott tanulmányi átlagérték a TVSZ 50. § (9) bekezdése alapján kerül meghatározásra, és a Neptunban a Tanulmányok/Tanulmányi átlagok menüpont alatt megjelenő táblázat Átlag oszlopában kerülnek megjelenítésre. A 2018/19/2 félévi súlyozott tanulmányi átlag végleges kiszámítása várhatóan 2019. június végén, a vizsgaidőszakot követő héten kerül kiszámításra, de a félév közben (szorgalmi időszak végén, vizsgaidőszakban) már történhet időközi átlagszámolás, mely nem feltétlenül aktuális (naprakész) értéket jelenít meg.

2.
2012/13/1 és 2015/16/2 félév (2012. szeptember 1. és 2016. augusztus 31.) között
felvétellel vagy átvétellel beiratkozott FOKSZ/BSc/MSc hallgatók esetében

Átsorolásra kerül az az állami ösztöndíjas hallgató önköltséges képzésre a 2019/2020. tanévtől (2019. szeptember 1-től), aki:

 1. a 2018/19/2 félévben adott képzésen részt vevő hallgató, ÉS(!)
 2. a TVSZ 78. § (7) bekezdése alapján adott képzésen az utolsó két aktív félévében együttesen nem teljesíti a mintatantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát, azaz - az Egyetem minden képzése esetében egységesen meghatározva - legalább 28 kreditet, ÉS(!)
 3. adott képzés két utolsó aktív félévében a karok és központok által képzésenként meghatározott kreditindex átlagot. Az elvárt kreditindex értékek meghatározására - az eddigi gyakorlatnak megfelelően - az átsorolási eljárásban kerül sor (ez évben 2019. júliusában).

3.
2007/08/1 és 2011/12/2 félév (2007. szeptember 1. és 2012. augusztus 31.) között
felvétellel vagy átvétellel beiratkozott BSc/MSc hallgatók esetében

Átsorolásra kerül az az állami támogatott hallgató költségtérítéses képzésre a 2019/2020. tanévtől (2019. szeptember 1-től), aki:

 1. a 2018/19/2 félévben adott képzésen részt vevő hallgató, ÉS(!)
 2. a TVSZ 78. § (7) bekezdése alapján adott képzésen az utolsó két aktív félévében együttesen nem teljesíti a mintatantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát, azaz - az Egyetem minden képzése esetében egységesen meghatározva - legalább 28 kreditet, ÉS(!)
 3. adott képzés két utolsó aktív félévében a karok és központok által képzésenként meghatározott kreditindex átlagot. Az elvárt kreditindex értékek meghatározására - az eddigi gyakorlatnak megfelelően - az átsorolási eljárásban kerül sor (ez évben 2019. júliusában).

A TVSZ 78. § (8) bekezdésének megfelelően, a fenti feltételek nem teljesítése okán érintett államilag támogatott hallgatók közül adott képzésen ténylegesen átsorolásra kerülő hallgatók száma a 2018/2019/2 félévben tanulmányokat folytató államilag támogatott aktív hallgatók képzésenként meghatározott összlétszámának legfeljebb 15%-a lehet.

II.
VISSZASOROLÁS
önköltséges/költségtérítéses képzésről (állami ösztöndíjas/államilag támogatott képzésre)

Az adott képzésen önköltséges/költségtérítéses képzésre átsorolásra kerülő hallgatók miatt felszabaduló állami ösztöndíjas/államilag támogatott helyekre pályázatot nyújthat be a 2018/2019. tanévben önköltséges/költségtérítéses képzési formában adott képzésen részt vevő hallgató annak érdekében, hogy a 2019/2020. tanévben tanulmányait állami ösztöndíjas/államilag támogatott képzési formában folytathassa.
Azon képzéseken, ahol nincs állami ösztöndíjas/államilag támogatott hallgató, vagy az adott képzésen állami ösztöndíjas/államilag támogatott hallgató nem kerül átsorolásra önköltséges/költségtérítéses képzésre, visszasorolásra - felszabaduló hely hiányában - nincs lehetőség.
A visszasorolási pályázati kérelem benyújtására jogosult hallgatókat a kari tanulmányi osztályok közvetlen tájékoztatással, Neptun üzenetben értesítik a pályázat beadásának lehetőségéről 2019 júliusában, és az kapott üzenetben megadott határidőig beérkező kérelmek alapján történik meg a visszasorolási kérelmek kari elbírálása.
Amennyiben adott képzésen pályázati kérelmet benyújtó hallgatók száma magasabb, mint a képzésen felszabaduló állami ösztöndíjas/államilag támogatott helyek száma, akkor a Tanulmányi ügyrend 2:19. § (4) bekezdésében leírtak szerinti rangsorolás dönt az adott képzésen ténylegesen visszasorolható hallgatókról.