Sport pályázat 2017/18/1. félévre

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
AZ ÓBUDAI EGYETEM SPORTTÁMOGATÁSOKAT ELBÍRÁLÓ BIZOTTSÁGA
PÁLYÁZATOT HIRDET
A 2017/2018. TANÉV I. FÉLÉVÉBEN
SPORTTÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE

 1. A pályázat célja: A támogatás célja, hogy elősegítse az Óbudai Egyetem hallgatóinak, hallgatói öntevékeny csoportjainak, köröknek; közösségeknek a szervezett testnevelési oktatásoson kívüli sporttevékenységét, és támogassa az egészséges életmód megvalósítása érdekében kitűzött céljaikat, valamint a sportrendezvények, versenyek rendezését.
 2. A pályázat tárgya: Jelen pályázati konstrukció esetében az alábbiak beszerzésére lehet pályázni: sportfelszerelések (mezek, védőfelszerelések, stb.), sporteszközök (labdák, ütők, stb.), nevezési díjak, sportpálya bérleti díjak, sporteszközök bérlése (kerékpár, sárkányhajó, stb.), díjak (érmék, kupák, oklevelek), reprezentációs tárgyak (rendezvény pólók, pulóverek stb.), utazási és szállás költségek támogatására.
 3. Pályázatot nyújthat be: Hallgatói öntevékeny csoportok, körök, közösségek nevében az a hallgató, aki az Egyetemmel aktív hallgatói jogviszonyban áll.
 4. Nem nyújtható támogatás (kizáró okok):
  • egyéni hallgató részére,
  • aki a korábban elnyert támogatással nem számolt el, vagy visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget,
  • akiről, vagy amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor,
  • akivel szemben az Áht. 48/B. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi okok valamelyike fennáll.
 5. A támogatás formája: Az Egyetem az egyszeri támogatást az elnyert összeg erejéig vissza nem térítendő támogatásként nyújtja, amely felhasználása az Egyetem Beszerzési szabályzatában foglaltak szerint történik, közvetlen pénzátadásra nem kerül sor.
 6. Elszámolható költségek köre: A nyertes pályázó a támogatás összegét kizárólag a pályázat megjelölt célra fordíthatja, és köteles azt a támogatás átutalás követő 30 napon belül felhasználni. A pályázó részére Sporttámogatásokat Elbíráló Bizottság támogatói okiratot ad át, amelyben rögzítésre kerülnek a támogatott tevékenységek és az erre adott pénzkeret, továbbá a támogatás felhasználásnak feltételei.
  A támogatás összegének felhasználása az Egyetem Beszerzési szabályzatában foglalt szabályok betartásával történhet.
 7. Pályázat beadás határideje: 2017. október 02. (hétfő) 12 óra.
 8. A pályázat beadásának helye: ÓE 1033 Budapest, Vörösvári u. 105. – 1.5.-ös iroda (Schmiedt Péter).
 9. Pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 06.
 10. A pályázat tartalmi és formai követelményeinek leírása az alábbi linken érhetőek el: http://palyazatok.hok.uni-obuda.hu. A pályázathoz mellékelni kell:
  • kitöltött pályázati űrlapot,
  • a hallgatói öntevékeny csoport, kör és közösség esetében a pályázathoz csatolni kell egy oktató, vagy szervezeti egység támogató javaslatát (támogatói nyilatkozatot, javaslatot),
  • szakmai indoklást, tevékenység megnevezését, működés körülményeit, terveket, tagság összetételére vonatkozó nyilatkozatot,
  • a pályázat megvalósítására vonatkozó pénzügyi tervet,
  • hallgatói jogviszony igazolását.
 11. A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot a 10. pontban meghatározott linken elérhető weboldalon kell kitölteni és elküldeni, és személyesen két eredeti példányban a 8. pontban meghatározott helyen is le kell adni. Személyes benyújtásra a fent megjelölt címen, munkanapokon az alábbi időben van lehetőség: hétfőtől-csütörtökig 8:00 és 16:30 óra között, pénteken 8:00 és 12 óra között.
 12. A pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, ha
  • a pályázat benyújtási határidőn túl érkezett be,
  • a pályázat nem felel meg a 10. pontban meghatározott formai követelményeknek.
   A pályázati eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség.
 13. Döntés a pályázatról: Amennyiben a pályázat megfelel a jogosultság és a teljesség feltételeinek a pályázat támogatásra kerül.
  A pályázatok eredményei a döntés után az OE-EHÖK pályázati (http://palyazatok.hok.uni-obuda.hu) portálján lesznek elérhetőek a 3. pontban meghatározott pályázó esetében a Neptun-kód megadásával.
  A támogatás tényéről a Támogatói Okirat megküldésével a Sporttámogatásokat Elbíráló Bizottság a pályázót a támogatási döntés meghozatalától számított 5 munkanapon belül írásban értesíti.
  Amennyiben a Sporttámogatásokat Elbíráló Bizottság a pályázatot elutasítja, a döntést követően, írásban, elutasító levélben értesíti a pályázót arról, hogy pályázata nem kerül támogatásra. Az értesítés tartalmazza az elutasítás indokát is. A bizottság döntése ellen fellebbezési lehetőség nincs.
 14. A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítást nyújt: Schmiedt Péter - schmiedt.peter@ka.uni-obuda.hu

Budapest, 2017. szeptember 18.

Sporttámogatásokat Elbíráló Bizottság