Kulturális pályázat 2017/18/1. félévre

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
AZ ÓBUDAI EGYETEM KULTURÁLIS TÁMOGATÁSOKAT ELBÍRÁLÓ BIZOTTSÁGA
PÁLYÁZATOT HIRDET
A 2018/2018. TANÉV I. FÉLÉVÉBEN
KULTURÁLIS TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE

 1. A pályázat célja: A támogatás célja, hogy segítséget nyújtson művészeti, kulturális célú öntevékeny csoportok számára programjaik megvalósításához, valamint lehetőséget kívánunk teremteni egyéni hallgatók művészeti tevékenységéhez, bemutatkozásához. Továbbá cél a kulturális események: koncertek, múzeumok, színházi programok megtekintésével a művészeti ágak megismerésének támogatása.
 2. A pályázat tárgya: Jelen pályázati konstrukció esetében az alábbiak beszerzésére lehet pályázni: eszközök (rendezvényhez szükséges kellékek), hangszerek, nevezési díjak, terembérleti díjak, díjak (érmék, kupák, oklevelek), reprezentációs tárgyak (rendezvény pólók, pulóverek stb.), utazási és szállás költségek támogatására.
 3. Pályázatot nyújthat be:
  Hallgatói öntevékeny csoportok, körök, közösségek nevében az a hallgató, aki az Egyetemmel aktív hallgatói jogviszonyban áll.
 4. Nem nyújtható támogatás (kizáró okok):
  a) egyéni hallgató részére,
  b) aki a korábban elnyert támogatással nem számolt el, vagy visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget,
  c) akiről, vagy amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor,
  d) akivel szemben az Áht. 48/B. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi okok valamelyike fennáll.
 5. A támogatás formája: Az Egyetem az egyszeri támogatást az elnyert összeg erejéig vissza nem térítendő támogatásként nyújtja, amely felhasználása az Egyetem Beszerzési szabályzatában foglaltak szerint történik, közvetlen pénzátadásra nem kerül sor.
 6. Elszámolható költségek köre: A nyertes pályázó a támogatás összegét kizárólag a pályázat megjelölt célra fordíthatja, és köteles azt a támogatás átutalás követő 30 napon belül felhasználni. A pályázó részére a Kulturális Támogatásokat Elbíráló Bizottság támogatói okiratot ad át, amelyben rögzítésre kerülnek a támogatott tevékenységek és az erre adott pénzkeret, továbbá a támogatás felhasználásnak feltételei.
  A támogatás összegének felhasználása az Egyetem Beszerzési szabályzatában foglalt szabályok betartásával történhet.
 7. Pályázat beadás határideje: 2017. október 2. (hétfő) 12 óra.
 8. A pályázat beadásának helye: Hotel@BMF Diákotthon (1084 Budapest, Tavaszmező u.7-13.).
 9. Pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 6.
 10. A pályázat tartalmi és formai követelményeinek leírása az alábbi linken érhetőek el: http://palyazatok.hok.uni-obuda.hu. A pályázathoz mellékelni kell:
  a) kitöltött pályázati űrlapot,
  b) a hallgatói öntevékeny csoport, kör és közösség esetében a pályázathoz csatolni kell egy oktató, vagy szervezeti egység támogató javaslatát (támogatói nyilatkozatot, javaslatot),
  c) szakmai indoklást, tevékenység megnevezését, működés körülményeit, terveket, tagság összetételére vonatkozó nyilatkozatot,
  d) a pályázat megvalósítására vonatkozó pénzügyi tervet,
 11. A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot a 10. pontban meghatározott linken elérhető weboldalon kell kitölteni és elküldeni, és személyesen két eredeti példányban a 8. pontban meghatározott helyen is le kell adni. Személyes benyújtásra a fent megjelölt címen, munkanapokon az alábbi időben van lehetőség: hétfőtől-csütörtökig 8:30 és 14 óra között, pénteken 8:30 és 12 óra között.
 12. A pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, ha
  a) a pályázat benyújtási határidőn túl érkezett be,
  b) a pályázat nem felel meg a 10. pontban meghatározott formai követelményeknek.
  A pályázati eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség.
 13. Döntés a pályázatról: Amennyiben a pályázat megfelel a jogosultság és a teljesség feltételeinek a pályázat támogatásra kerül.
  A pályázatok eredményei a döntés után az OE-EHÖK pályázati (http://palyazatok.hok.uni-obuda.hu) portálján lesznek elérhetőek a 3. pontban meghatározott pályázó esetében a Neptun-kód megadásával.
  A támogatás tényéről a Támogatói Okirat megküldésével a Kulturális Támogatásokat Elbíráló Bizottság a pályázót a támogatási döntés meghozatalától számított 5 munkanapon belül írásban értesíti.
  Amennyiben a Kulturális Támogatásokat Elbíráló Bizottság a pályázatot elutasítja, a döntést követően, írásban, elutasító levélben értesíti a pályázót arról, hogy pályázata nem kerül támogatásra. Az értesítés tartalmazza az elutasítás indokát is. A bizottság döntése ellen fellebbezési lehetőség nincs.
 14. A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítást nyújt: Novák János, a bizottság elnöke

Budapest, 2017. szeptember 18.

Kulturális Támogatásokat Elbíráló Bizottság