Adóigazolás 2009.

TÁJÉKOZTATÓ JÖVEDELEMADÓ KEDVEZMÉNYHEZ

Kedves Hallgatók!

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a felsőoktatási képzésekért befizetett költségtérítési díj után igénybe vehető adókedvezmény feltételeiről:

A személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján az összevont adóalap adóját a képzési költsége(i) címén befizetett összegnek a 30 százaléka, de legfeljebb 100 ezer forint csökkentheti. [Szja. törvény 35. § : lásd a tájékoztató végén].

Az adókedvezmény hallgatói jogviszony meglétéhez kötött, az adóévben megfizetett képzési költség után vehető igénybe. A felsőoktatási törvény szerint az létesít hallgatói jogviszonyt, aki a felsőoktatási intézménybe felvételt vagy átvételt nyert. A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, a beiratkozott hallgatóról a felsőoktatási intézmény törzslapot állít ki.

A képzési költséget a hallgató vagy ha a hallgató kérése alapján az igazoláson adókedvezményt érvényesítő megnevezéssel, adóazonosító adataival a felsőoktatási intézmény által rájegyzett más magánszemély szerepel, ez utóbbi veheti figyelembe. Kedvezményt érvényesítő megnevezéssel az igazoláson csak egy magánszemély nevezhető meg.

Halasztott kedvezményalap figyelembevételére a volt hallgató a saját képzési költsége befizetéséről kiadott olyan igazolás alapján jogosult, amelyen kérelmére a felsőoktatási intézmény az adókedvezmény-halasztás tényét feltüntette. A halasztás csak az igazolt összeg egészére vonatkozhat.

A számlán /csekken /egyéb befizetési bizonylaton szereplő befizetőtől eltérhet az adóigazoláson befizetőként szereplő személy (a hallgató két félévre befizetett díjainak befizetője más-más személy is lehet). Egy adóigazoláson csak egy magánszemély tüntethető fel kedvezményezettként!

A hallgató az adókedvezményt a befizetés évéről szóló adóbevallásában (a következő adóévben) érvényesítheti, vagy kérhet halasztást. A hozzátartozók nem kérhetnek halasztást!

Az adókedvezmény igénybevételének a következő feltételei vannak:

  • a költségtérítési díj befizetése 2009. december 31-ig;
  • a hallgató személyi adatai között szerepel az adóazonosító jele;
  • teljesítéskor a befizető adatait kitöltötte;
  • a befizető kizárólag magánszemély lehet, tehát adóazonosító jellel (8-cal kezdődő) rendelkezik és nem adószámmal;
  • a főiskola által kiállított, adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolás megléte a befizetett költségtérítésről;
  • a befizetésről kiállított számlán az adóigazolás kiadásának tényét a főiskola rögzíti.

Az adókedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolást a Főiskola 2010. január 31-ig adja ki a hallgatóknak, az átvétel módjáról a kari Tanulmányi Osztályok 2010. január 15-ig üzenetben, illetve a honlapjukon adnak tájékoztatást!
 
Mit tegyen, ha a befizető adatait nem töltötte ki, vagy módosítani szeretné az adatokat?
- Az adatok megadásának ill. módosításának határideje: 2010. január 10. (vasárnap) 23:59
- Felhívjuk figyelmét arra, hogy nagyon körültekintően határozza meg a befizető személyét, mert 2010. január 10-e után "Adóigazolás határidőn túli pótlása" díj ellenében (3.000- Ft) van lehetőség bármilyen módosításra (Kedvezményezett adatainak pótlása, módosítása).

Figyelem! Azok a hallgatók, akik 2010. január 10-ig nem pótolják a hiányzó adóazonosító számukat a Neptun rendszerben, úgy azon hallgatóknak a saját nevükre állítunk ki adóigazolást a 2008/09/2 és 2009/10/1 időszakról!

Az adóigazolás kizárólagosan a 2009. január 1. és 2009. december 31. között teljesített tételeket tartalmazza!

Az adóigazoláson szereplő kedvezményezett megadásánál az alábbi módon járunk el:

  • a Pénzügyek/Beállítások/Adóigazolások kedvezményezettjei menüpontban beállított magányszemély nevére
  • ha nincs megjelölve kedvezményezett, akkor a hallgató nevére állítjuk ki az igazolást
  • ha a hallgató egy helyen is a halasztásról nyilatkozott, akkor ő lesz a kedvezményezett

Az adatokat a Neptun rendszerben a következőkben leírtak szerint kell megadnia!

Adóigazoláshoz Kedvezményezett megadása

1. Az adóigazoláson szereplő Kedvezményezett megadása:
Pénzügyek/Beállítások/Adóigazolások kedvezményezettjei felületen
"Új kedvezményezett megadása" gombra kattintva. (Amennyiben a lista üres, vagy nem jelenik meg a megjelölni kívánt kedvezményezett adatai, a 2. pontban leírt módon rögzíteni kell a személy adatait.)
Adóigazolás éve: 2009
Az adóigazolás kedvezményezettjét a "…" gombra kattintva válasszuk ki a listából.
Halasztást kér: halasztást abban az esetben lehet kérni, ha a kedvezményezett maga a hallgató. Ebben az esetben a jelölőnégyzetet be kell pipálni.

2. Kedvezményezett illetve Befizető adatainak rögzítése a Neptunban
Pénzügyek/Beállítások/Partnerek fül, "Új partner" felvitele
Fontos: partnernek, csak magánszemély adható meg!
Adóazonosító: Kötelező kitölteni adóigazoláshoz!
"Mentés" gombra kattintva lehet az új Partner adatait elmenteni.

Számlázás:
A számlák letölthetők a Pénzügyek/Számlák felületről 2010. január 21-től.

További kérdésekkel kapcsolatban keresse:

Román Katalin
roman.katalin@rh.bmf.hu
Tel: 666-5997

VIII. Fejezet
AZ ÖSSZEVONT ADÓALAP ADÓJÁT CSÖKKENTŐ KEDVEZMÉNYEK,
RENDELKEZÉS AZ ADÓRÓL
Összevont adókedvezmény

35. § (1) Az összevont adóalap adóját csökkenti a (2)-(3) bekezdés figyelembevételével megállapított összevont kedvezményalap 30 százaléka, de legfeljebb a (2) bekezdésben meghatározott összeg.
(2) Ha a magánszemély összes jövedelme az adóévben a 3 millió 400 ezer forintot nem haladja meg, a csökkentés mértéke az őstermelői adókedvezménnyel együtt legfeljebb 100 ezer forint lehet. Az említett értékhatár túllépése esetén az összevont adókedvezmény mértéke a 100 ezer forintból a 3 millió 400 ezer forintot meghaladó jövedelemrész 20 százalékát meghaladó rész, de az őstermelői adókedvezménnyel együtt is legfeljebb 100 ezer forint lehet.
(3) Az (1) bekezdésben említett összevont kedvezményalapba - a 36-38. § rendelkezéseit is figyelembe véve - az adóévben felmerült következő igazolt kiadások alapján megállapított kedvezményalapok számíthatók be:
a) háztartással kapcsolatos szolgáltatások igénybevételének számlázott ellenértéke;
b) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény rendelkezései alapján társadalombiztosítási ellátásra kötött megállapodás szerint a nyugellátásra jogosító szolgálati idő, illetőleg a nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából a magánszemély saját maga javára, illetőleg a nem egyéni vállalkozó magánszemély valamely más magánszemély javára befizetett összeg;
c) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény rendelkezései alapján tagdíj fizetésére kötött megállapodás szerint a magánszemély saját maga javára, illetőleg a nem egyéni vállalkozó magánszemély támogatási megállapodás szerint valamely más magánszemély javára befizetett összeg;
d) a magánnyugdíjpénztárba a magánszemély saját tagdíját kiegészítő befizetés, ide nem értve a munkáltató által egyoldalú kötelezettségvállalás alapján ilyen címen fizetett összeget;
e) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe a magánszemély által foglalkoztatói hozzájárulása kiegészítéseként befizetett összeg, ideértve a foglalkoztatói hozzájárulás adóköteles részét is;
f) a felsőoktatási törvény szerinti hallgatói jogviszony alapján - figyelemmel a 37. § (2)-(3) bekezdéseire is -
fa) az adóévben megfizetett képzési költség (tandíj, költségtérítés, egyéb térítés);
fb) a magánszemély hallgatói jogviszonyának, felnőttképzésben való részvételének az adóévben vagy az adóévet megelőző öt évben első ízben történő megszűnését megelőzően a hallgatói jogviszonyára (felnőttképzésben való részvételére) tekintettel bármely évben megfizetett, kedvezményalapként megelőző évben (években) figyelembe nem vett képzési költségből halasztott kedvezményalap;
g) – figyelemmel a 37. § (4)-(6) bekezdéseire is – a magánszemély által közcélú adomány céljára történt befizetés, tartós adományozás esetén 20 százalékkal növelt összegben;
h) a 7. számú mellékletben meghatározott módon és feltételekkel belföldi székhelyű biztosítóval kötött élet- és nyugdíjbiztosítás megfizetett díjának összege.

36. § (1) A 35. § (3) bekezdésében említett összegeket
a) az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti, a kedvezményt érvényesítő magánszemély nevére kiállított számla, illetve
b) az adózás rendjéről szóló törvény előírásai szerint
• a társadalombiztosítási igazgatási szerv,
• a magánnyugdíjpénztár,
• a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény,
• a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe a munkáltató által a magánszemély javára befizetett foglalkoztatói hozzájárulás adóköteles része tekintetében a munkáltató,
• a felsőoktatási intézmény,
• a közcélú adomány kedvezményezettje,
• a biztosító által kiadott igazolás alapján lehet figyelembe venni.
(2) A magánszemély az adóbevallásában tájékoztató adatként feltünteti
a) a nevére kiállított, (1) bekezdés a) pontja alapján figyelembe vett kedvezményalapot igazoló számla (számlák) sorszámát, kibocsátójának adószámát, valamint a számlázott összeget (összegeket);
b) jogcím szerint az (1) bekezdés b) pontja alapján figyelembe vett összege(ke)t.

37. § (1) A 35. § (3) bekezdésének a) pontja alapján figyelembe vehető háztartással kapcsolatos szolgáltatások a következők:
• lakásfelújítással, -korszerűsítéssel kapcsolatos szolgáltatás,
• gyermekfelügyelet, gyermekgondozás,
• háztartásvezetés,
• házi ápolás,
• háztartási nagygépek karbantartása, javítása,
• a lakás, a lakóház tüzelőberendezésének, fűtésrendszerének, égéstermék elvezető rendszerének, hideg- és meleg-, valamint szennyvízrendszerének karbantartása, javítása.
(2) A felsőoktatási intézmény a 36. §-ban említett igazolást a hallgató képzési költsége(i) címén történt adóévi összes befizetés együttes összegéről adja ki a hallgatónak, feltéve, hogy a befizetésről kiállított, költségelszámolásra alkalmas bizonylato(ko)n, számlá(ko)n az igazolás kiadásának tényét feltüntette. A képzési költséget a hallgató vagy ha a hallgató kérése alapján az igazoláson adókedvezményt érvényesítő megnevezéssel, adóazonosító adataival a felsőoktatási intézmény által rájegyzett más magánszemély szerepel, ez utóbbi veheti figyelembe.
Kedvezményt érvényesítő megnevezéssel az igazoláson csak egy magánszemély nevezhető meg.
Halasztott kedvezményalap figyelembevételére a volt hallgató a saját képzési költsége befizetéséről kiadott olyan igazolás alapján jogosult, amelyen kérelmére a felsőoktatási intézmény az adókedvezmény-halasztás tényét feltüntette. A halasztás csak az igazolt összeg egészére vonatkozhat.
(3) Halasztott kedvezményalap legfeljebb a halasztás tényét tartalmazó igazolás(ok)on feltüntetett képzési költség összegéig a jogosultságnak a 35. § (3) bekezdésének fb) pontjában meghatározott időszakára eső években – nyilvántartás vezetése mellett – tetszőleges megosztásban vehető figyelembe.

Budapest, 2009. december 15.

Tisztelettel:

Neptun csoport